Casa passiva Farhaus AF1

Habitatge unifamiliar aïllat a Castellterçol (Barcelona), construït seguint els requisits del estàndar passiv-haus, essent el primer edifici de Catalunya en obtenir el certificat passiv-haus otorgat pel passiv-haus-institute, després de passar una rigorosa auditoria a nivell projectual i constructiu així com també un test d’estanqueïtat. També té la qualificació energètica A.

Amb una estructura pesada de fusta laminada i prefabricada prèviament al taller, amb un control d’amidaments i qualitats molt important. Muntada en 2 dies i l’envolvent consecutiu en 20 dies.

Tots els materials, la majoría són lliures de toxicitat i renovables, bàsicament fusta i derivats com aïllants de fibra de fusta o cel.lulosa.

Tant l’estudi de prefabricació/muntatge com la naturalesa dels materials fan que la petjada ecològica i les emissions de CO2 siguin mínimes en comparació amb altres materials.

La demanda anual per calefacció és de 13kWh/m2a (segons PHPP), aproximadament 6 vegades menys que una construcció segons la normativa actual CTE. El comfort a l’estiu s’aconsegueix sense aire acondicionat, seguint les pautes de construcció passiva.

Tots els tancaments exteriors han estat fabricats a mida a les instal.lacions de FARHAUS a Castellterçol.

La casa passiva Farhaus AF1 va ser la primera casa certificada Passivhaus de Catalunya.

Any de construcció: 2010
Ubicació: Moianès
Superfície construïda: 190 m2
Arquitecte: Jordi Fargas i Associats
Càlcul energètic: Micheel Wassouf
Suport tècnic construcció en fusta: Manuel García
Promotor: Carme i Albert
Constructor: Farhaus
Certificació energètica: Passivhaus – Classe A+
Test estanqueïtat: a l’aire 0,5 h/l

Segons càlculs realitzats, el consum en climatització no sobrepassa els 13 kwh/m2a com marca l’estàndar Passivhaus.

Un habitatge convencional unifamiliar a Castellterçol té un consum estimat d’entre 80 i 120 kwh/m2a.